صفحه ی پیشرفته اعضا

1 عضو یافت شد
دادرسیدر خواست سازشدرخواست گزارش اصلاحیتوقیف دادرسیتامین خواستهاعتراض ثالثجلب ثالثتجدید نظرخواهیعلم قاضیقسامهاعتراض به نظر کارشناسسند رسمی و عادیرجوع از شهادتاقرارگزارش اصلاحیدستور موقتتامین دلیلورود ثالثدعوی تقابلفرجام خواهیامارات قانونی و قضایی و اخواهیسوگندجلب نظر کارشناسجرح شهودشهادت شهوددلایل اثبات دعویدعاوی کارگر و کارفرماهیات تشخیص و حل اختلاف قانون کارحفاظت فنی و بهداشت کارشرایط کار زنان و نوجوانانممنوع الخروج کردن افرادابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعیقراردادکار، زمان کارنقض قرارداد کارخاتمه و تعلیق قرارداد کاربازگشت به کاراز کار افتادگیاخراجمرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان (مطالبات حق بیمه)اشتغال اتباع بیگانهاجرای آرای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کاراعتراض به رای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کارمرخصی ، حقوق و دستمزدحقوق و مزایای پایان کارجریمه کارفرمایان توسط وزارت کار (بکار گیری اتباع بیگانه)بازنشستگیاستعفاءاختلاف کارگر و کارفرمامباحث متفرقه کارمالیات شرکتهااملاکتخلفات اداری ثبتیواحد اجرای ثبتابطال عملیات اجرایی ثبتبازداشت و مزایده اموالاجرائیه ثبتیابطال سند مالکیت معارضابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبتابطال اجرائیه ثبتیاعتراض به رای اداره ثبت در مورد افراز ملکاعتراض به رای هیات صدوراسناد مالکیت روستاییاعتراض به تصمیم واحد ثبتیاعتراض به ثبت ملکرفع ممنوع الخروجیدستور فروش ملک مشاعاصلاح سند رسمیاظهار نامه ثبتیالزام به تنظیم سند رسمیثبت انتقال ملک به ورثهاختلاف و اشتباهات ثبتیهیات حل اختلاف ثبتی (ماده 133 ق برنامه چهارم توسعه)صدور سند مالکیتثبتابطال ثبت واقعه فوتهیات حل اختلاف ثبت احوال (ماده 3 قانون ثبت احوال)حذف نام همسر سابق از شناسنامهتغییر جنسیتصدور گواهی فوتابطال واقعه فوتاصلاح تاریخ فوتالزام خوانده به تنظیم سند سجلیالزام به ثبت ولادتدعاوی مربوط به اسناد سجلیهیات نظارت و شورای عالی ثبتهیات حل اختلاف ثبتی(مواد 147 و148 قانون ثبت)رئیس ثبت(اعتراض به عملیات مامورین اجراء)مراجع ثبتیشکایت از مامورین اجراءتوقیف عملیات اجراییمستثنیات دیناجرای ثبتاسناد مالکیت معارضابطال ثبت و سلب تابعیت کشتیابطال عملیات ثبتی کمیسیون ماده 147ابطال سند رسمیاعتراض به نظریه هیات نظارت (ابطال اسناد معارض)اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ماده 147و148اعتراضات ثبتیاعتراض به تحدید حدوداصلاح صورت مجلس تفکیکیافراز و تفکیک ملکالزام به افراز املاک مشاع (افراز ملک)الزام به تفکیکدر خواست ثبت ملکتغییر نام یا تصحیحتغییر مندرجات شناسنامه به لحاظ تغییر نسبتغییر سنابطال گواهی فوتابطال شناسنامهاصلاح شناسنامهالزام به صدور شناسنامهاثبات سیادت یا حذف آنمباحث متفرقه ثبتتجاریکپی رایتقراردادهای تجاریبورس و اوراق بهادرصادرات و وارداتثبت علامت تجاری و لوگواعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاریاعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراعالزام به ثبت اختراع یا علامت تجارتیالزام به ثبت اختراعابطال ورقه اختراعابطال ثبت علامت تجاریابطال ظهرنویس چکاسترداد لاشه اسناد تجاریمطالبه وجه سفتهاعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراعالزام به ثبت علامت تجاریابطال تصدیق علامت تجاریابطال اظهار نامه تجارتیابطال سند در وجه حاملدستور موقت منع پرداخت وجه چکابطال چکمطالبه وجه چکامور حسبیاثبات بلوغتعیین امین اموال غایب مفقودالاثرتعیین دستمزد قیمقیم اتفاقیتسلیم اموال غایب به ورثهوصیامور راجع به امینصدور حکم موت فرضیرفع حجرصدور حکم رشداثبات کفالتعزل و نصب ناظرعزل و نصب قیمدر خواست تعیین قیمولی قهرینصب یا ضم امینغائب مفقودالاثرصدور حکم حجرحکم کفالت و سرپرستیوصیت و ارثاعتراض به گواهی حصر وراثتگواهی حصر وراثتترکه اتباع خارجهرد ترکهمهرو موم ترکهرفع مهرو موم ترکهتقسیم ما ترکدعاوی مربوط به ارثعزل وصی از وصایترد وصیت نامهابطال وصیت نامهاثبات وصیت تملیکیاصل گواهی انحصار وراثتدر خواست فروش ما ترکاستیفاء دین از ترکهتحریر ترکهتحویل موصی بهتنفیذ وصیت نامهاخراج ثلثدعاوی مربوط به وصیتشرکت هامجامع عمومیابطال صورتجلسه افزایش سرمایهابطال صورتجلسه مجمع عمومیابطال صورتجلسه هیئت مدیرهاعتراض به نظر هیات مدیره ( هزینه های مشترک)ابطال سهم الشرکهابطال صورتجلسه افزایش سرمایهابطال سهم الشرکهابطال صورتجلسه مجمع عمومیابطال صورتجلسه هیئت مدیرهاثبات شراکتاعاده اعتبار ورشکستهاقدامات پس از ثبت شرکتالزام به انتقال سهم یا سهام شرکتانحلال شرکت/ موسسهبازرسانتایید خروج از شرکتتعیین مدیر تصفیهتغییرات شرکتثبت شرکت با مسئولیت محدودثبت شرکت سهامی خاصثبت شرکتها / موسسهرتبه بندی –گریدشرکتهای تجارتیشرکتهای سهامیصدور حکم ورشکستگیقرارداد ارفاقیمالیات شرکتهامدیر عاملمطالبه سهم الشرکهمطالبه نحله و اجرت المثلاعلام توقفهیئت مدیرهمباحث متفرقه شرکتاجارهاعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عیناجاره به شرط تملیکالزام به تنظیم اجاره نامه رسمیمطالبه حق و کسب وپیشهمطالبه مابه التفوت اجاره بهاءتجویز قطع خدماتتعدیل و افزایش اجاره بهاءعسرو حرج در تخلیهتنفیذ فسخ اجارهابطال اجاره نامهتعدی و تفریط مستاجرالزام به انجام تعمیرات اساسیالزام به تحویل مورد اجارهقانون تملک آپارتمانهااسترداد ودیعه (رهن)مطالبه سرقفلیتجویز انتقال منافع به غیرمطالبه اجاره بهاءاعتراض به دستور تخلیهدستور تخلیهاعلام فسخ اجارهتغییر شغلمستاجرهعقود و معاملاتالزام به فک رهنابطال وکالت نامهابطال تقسیم نامهابطال معامله به جهت اخذ به شفعهاعلام بطلان قولنامهابطال قراردادمطالبه خسارت عدم انجام تعهدستردادمبیعمطالبه ارش مبیع معیوباسترداد سنداسترداد مال موهوبهتحویل ثمنابطال سند مالکیتابطال وقف نامهابطال معامله فضولیمطالبه وجه التزام قراردادیمطالبه مال موهوبهاسترداد مال موقوفهاسترداد وثیقهاسترداد عاریه و امانتاسترداد ثمن معاملهتحویل اصل سندالزام به تکمیل مورد معاملهالزام به اخذ صورت مجلس تفکیکیالزام به تحویل عین اسناد و مدارکالزام به تحویل ملکالزام به تنظیم سند رسمی کشتیالزام به تنظیم سند رسمی امتیازالزام به تنظیم سند خودروالزام به انجام تعهدتنفیذ فسخ قرارداد/ معاملهاعلام صحت اقالهتایید اصالت سندتشخیص تاریخ اسناد عادیتنفیذ هبه نامهاثبات شراکتالزام به پرداخت حق بیمهالزام به اخذ پایان کارالزام به انتقال صلح سر قفلیالزام به انتقال سهم یا سهام شرکتالزام به تنظیم سند رسمی صلح سر قفلیالزام به تنظیم سند رسمی ملکالزام به ثبت تقسیم نامهتایید رجوع از هبهاعلام انفساخ معاملهاثبات اقالهتشخیص تاریخ وقوع معاملهتنفیذ تقسیم نامه عادیتنفیذ صلح نامهتنفیذ مبایعه نامهاثبات فروش / اثبات وقوع بیعخانوادهابطال ثبت واقعه ازدواجابطال ثبت واقعه رجوعابطال ثبت واقعه طلاقاثبات بلوغاثبات رجوعاثبات زوجیتاثبات کفالت (تحت تکفل بودن)اثبات وقوع طلاقاجازه ازدواج (عدم استیذان از ولی)استرداد جهیزیهاعلام تمکیناعلام نشوزالزام به بذل مدتالزام به تمکینالزام به تهیه مسکنالزام به ثبت ازدواجانکار زوجیتاهداء جنینتجویز ازدواج مجددتحویل فرزندتعدیل تقسیط مهریهتعدیل نفقهتعدیل مهریهتعیین تاریخ و مدت ملاقاتتعیین مهرالمثلتغییر جنسیتتقاضای تنفیذ طلاقتقسیط مهریهتقسیط نفقه فرزندتقسیط نفقه معوقهثبت واقعه رجوعثبت واقعه طلاقحضانت و استرداد فرزنددعاوی خانوادهسلب حضانتصدور اجازه خروج از کشورطلاق به در خواست زوجطلاق به درخواست زوجهطلاق توافقیفرزند خواندگی (در خواست سرپرست)فسخ نکاح / بطلان نکاحگواهی عدم امکان سازشمطالبه مهریهمطالبه نحله و اجرت المثلمطالبه نفقهملاقات فرزندممانعت از خروج فرزند از کشورمنع اشتغال همسرنفی نسبمباحث متفرقهاعلام صحت اخراج از شرکتالزام به بذل مدت
تهران
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه نام و ایمیل خود را وارد کنید.

به حساب خود وارد شوید ساخت حساب کاربری جدید

 
×
ساخت حساب کاربری از قبل حساب کاربری دارید؟

 
×
جزئیات خود را فراموش کرده‌اید؟
×

برو بالا